Zynk Communication & Leadership

Kvalitativ interessentundersøkelse

ZYNK har lang erfaring i å gjennomføre kvalitative interessent- og omdømmeundersøkelser blant en virksomhets nøkkelmålgrupper (kunder, politikere, embetsverk, NGO-er etc). Dette gir presise tilbakemeldinger på:

 • hvordan virksomheten oppfattes
 • hvorfor virksomheten oppfattes som den gjør
 • hva virksomheten kan/bør gjøre annerledes

Undersøkelsen gir:

 • en benchmark for virksomhetens videre arbeid
 • et beslutningsgrunnlag for strategiske diskusjoner og veivalg
 • grunnlag for å måle effekt fremtidige tiltak

Undersøkelsen er gjennomføres som en serie kvalitative dybdeintervjuer der respondentene intervjues en-til-en i ca. 45 minutter. Intervjuene innarbeides i en omfattende sluttrapport som gir tilbakemeldinger på de fleste aspekter av virksomheten (strategi, forretningsdrift, samfunnsoppdrag, organisasjon, kommunikasjon, sterke og svake sider, utfordringer og trusler, råd mv).

Intervjuene gjennomføres med basis i en semistrukturert intervjuguide for å sikre:

 • generaliserbarhet i et begrenset univers
 • sammenlignbarhet informantene imellom
 • sammenlignbarhet med evt. andre/fremtidige undersøkelser
 • riktig dybde/bredde i informasjonstilfanget
 • operativ verdi av informasjonen
 • kvalitet i prosessen for informanten

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO