Zynk Communication & Leadership

Sosioraster

Måling er et viktig aspekt i all analyse, og vi i Zynk er opptatt av å gjennomføre våre analyser basert på faktum. Du må vite hva opinionen mener når det gjelder et aktuelt spørsmål, og hvorfor. I tillegg må du kjenne til fordelingen av ulike holdninger, oppfatninger og forventninger i befolkningen. I arbeid med strategisk kommunikasjon er det videre viktig å kjenne til hvem som mener hva, og ikke minst ha bakgrunnsdata som gir et grunnlag for å gjøre kvalitative vurderinger av funnene. Segmenterte opinionsundersøkelser gir et bedre analysegrunnlag, ettersom de kan forklare bedre hvorfor en oppfatning varierer på en bestemt måte i befolkningen. Vår erfaring igjennom flere strategiprosesser er at segmenterte opinionsundersøkelser gir er langt bedre beslutningsgrunnlag, og ikke minst bedre resultatoppnåelse.  Zynk Communication & Leadership samarbeider med BTF innsikt om gjennomføring av segmenterte opinionsundersøkelser.

Sosioraster er en segmenteringsmodell som ble utviklet i Norge i 2001 av personene bak BTF Innsikt, i samarbeid med TNS Gallup. Modellen er fundamentert i den sosiologiske tankegangen etter Pierre Bourdieu. Dermed er det en modell tuftet på en sosiologi som kobler sammen tunge sosiale strukturer, som klasse, økonomi og utdannelse med hverdagens aktiviteter, som forbruk, mediebruk og fritidsaktiviteter.

Sosioraster baserer seg på rådata hentet fra TNS Gallups Forbruker & Media. Metoden vektlegger objektive sosiale bakgrunnsvariabler som foreldres bakgrunn, oppvekstvilkår, respondentenes utdannelsestype (ikke bare volum) og økonomi for å kartlegge objektiv bakgrunn og livsstil. Da kommer også forklaringer fram som kan bryte med det respondentene selv ville ha oppgitt.

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO