Zynk Communication & Leadership

Oppdatert valganalyse

Oppdatert valganalyse

Stordataanlyse av partier, saker og trender i stortingsvalgkampen – oppdatert 10.september

 

Stordata-trender i valgkampens siste uke

5. september presenterte Zynk en stordata-analyse av partier, saker og trender i valgkampen basert på data fra 40 millioner norske nettsider og flere titalls millioner tweets. Med den siste valgkampuken med to TV-sendte partilederdebatter unnagjort, oppdaterer vi våre funn med utviklingen i valgkampens sluttfase. Vår sluttanalyse viser at valgkampen har blitt preget av mye negativ støy, betydelige svingninger og usikre velgere. På tampen holder Høyre den positive trenden, samtidig som Ap løfter seg i valgkampens aller siste dager.

5. september fant vi at Høyre var valgkampens til da klare vinner, at Ap slet tungt og at SV, SP og KrF trendet negativt inn i valgkampens siste uke, mens FrP lå an til å gjør et godt valg basert på utviklingen i stordataene. Vi fant også at miljø, helse og skole var sakene velgerne snakket mest om, mens skatt og fordelingspolitikk var mindre sentralt.

Dataene viste også at valgkampen var preget av svært mye negativ omtale av partiene og vi stilte spørsmålstegn ved politikernes evne til å begeistre velgerne. Vi så spesielt at uke 35, da Sylvi Listhaug besøkte Rinkeby og Jonas Gahr Støre tok et oppgjør med FrPs rolle i integreringsdebatten, korrelerte med en kraftig økning i den negative omtalen av partiene, og en like markert nedgang i den positive omtalen.

Dataene fra uke 36 bekrefter hovedbildet fra vår analyse 5. september

  • Høyre skårer fremdeles høyt i vår prediksjonsmodell og ligger an til gjøre et godt valg. Høyre har likevel blitt omkranset av betydelig mer negativ oppmerksomhet i valgkampens to siste uker enn i de første ukene av august.
  • SP og KrF trender fortsatt negativt og kan gjøre det svakere enn meningsmålingene tilsier. Senterpartiet ligger fremdeles høyt i vår prediksjonsmodell og vil trolig gjøre et godt valg sammenlignet med 2013, selv om partiet har en noe synkende trend gjennom valgkampen. KrF har i valgkampen flyttet seg klart i negativ retning i vår prediksjonsmodell, samtidig som partiet skårer lavt på positiv omtale
  • Men for særlig Arbeiderpartiet og SVs del viser dataene for valgkampens siste uke en positiv utvikling som skiller seg fra vår analyse 5. september. Ap har et betydelig løft i positiv omtale sammenlignet med alle andre uker i valgkampen, og kommer best ut av uke 36 når det gjelder positiv omtale. I vår prediksjonsmodell ligger Ap fremdeles an til å gjøre et svakt valg, men kan ta med seg en medvindstrend i valgkampinnspurten.
  • SV trendet positivt i valgkampens første uker, og har nå også hentet seg inn fra fallet i uke 35 som vi omtalte 5. september. I vår modell ligger SV an til å gjøre et godt valg som sikrer partiet klar framgang fra 2013.
  • For Fremskrittspartiet kan det se ut til at utviklingen på tampen ikke er like positiv. FrP kom relativt uskadet fra uke 35 da debatten om Listhaug og Rinkeby eksploderte, men i uke 36 har FrP både sett ett fall i positiv omtale i vårt datagrunnlag og en nedjustering i vår prediksjonsmodell. Endringene er likevel så små at det er usikkert hvor utslagsgivende de vil bli på valgdagen.
  • Miljø, helse og skole er fremdeles sakene som er mest omtalt blant velgerne. Skattepolitikken har ikke engasjert. Heller ikke debatten om norske verdier eller innvandring har tatt av i befolkningen i denne valgkampen, tross tøff tone mellom partiene.
  • Den negative omtalen av partiene vedvarer å dominere. Samtlige partier er preget av mer negativ enn positiv omtale. Uke 35, med Listhaug i Rinkeby og Støres angrep på FrP, skiller seg fremdeles ut som perioden med mest negativ omtale av partiene. I uke 36 er det særlig Høyre, Ap og FrP som omtales negativt. Men hovedbildet viser fremdeles en valgkamp der den positive omtalen har druknet og negativitet preget folks omtale av partier og politikk.
  • Som vi viste i vår analyse 5.september er datagrunnlaget for Venstre og Rødt så begrenset at vi har valgt å ikke ta disse to partiene med i analysen. Det skyldes at både begrepet «venstre» og begrepet «rødt» kan brukes som politiske spørsmål uten å bety selve partiene. Det samme gjelder for begrepet «høyre,» men her er kildegrunnlaget langt større og feilkildene andelsvis langt færre.
  • Det høye antallet forhåndsstemmer ved dette valget kan påvirke treffsikkerheten i vår modell siden et stort antall velgere har avgitt sin stemme før vår siste gjennomgang av dataene.

 

Duellen: Høyre størst potensial, men Ap best omtalt i valgkampens siste uke

Gjennom hele valgkampen har Høyre ligget høyere enn Ap i vår forecast-modell. Modellen fanger opp omtalen av partiene i mer enn 40 millioner nettsider og flere titalls millioner tweets. Basert på ordlyden i omtalen av partiene fanger modellen opp forventninger som knyttes til partiene i en algoritme basert på psykologiske beslutningsmodeller. Høyre skårer høyere enn Ap når det gjelder potensial, altså hvor godt partiet forventes å gjøre det. I tillegg oppfattes Høyres potensial i større grad enn Aps å ligge i framtiden. I vår modell oppfattes Ap å være «over middagshøyden.» Gjennom valgkampens siste uke har Høyres potensiale sunket noe, mens Aps har økt relativt betydelig.

Denne endringen fanges også opp når vi ser på den positive omtalen av partiene. Høyre har gjennom hele valgkampen sett mer positiv omtale enn Arbeiderpartiet. Denne utviklingen begynte allerede før valgkampen var i gang. I midten av juli overtok Høyre Aps langvarige ledelse i positiv omtale. Men i uke 36 har denne trenden snudd. Ap har gjort et relativt stort «comeback» i positiv omtale og leder kraftig.

 

Valgkampen 2017: Negativiteten dominerte

Valgkampen 2017 har blitt preget av stor og økende negativ oppfatning av partiene. Den negative omtalen har vært større enn den positive i samtlige av valgkampens uker. Som vi påpekte i vår analyse 5.september var uke 35 med Sylvi Listhaugs besøk til Rinkeby og Jonas Gahr Støres oppgjør med FrP og tonen i integreringsdebatten særlig preget av økende negativ omtale. Denne tendensen vedvarte i uke 36.

Mens alle partiene ble rammet av økt negativitet i uke 35, ser vi et klart skille i hvilke partier som omtales negativt i valgkampens siste uker. I stor grad er det Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som omtales negativt i valgkampens siste uke.

 

Miljø og helse mest omtalt i valgkampen

Vår analyse viser at det er stor avstand mellom politikerne og velgernes agenda. For velgerne har miljø, helse og skole toppet dagsorden i valgkampukene. Skattedebatten som dominerte diskusjonen mellom politikerne tidlig i valgkampen, er nesten fraværende i listen over temaer velgerne diskuterer på nett. Innvandringsdebatten tok seg kraftig opp i uke 35, med Sylvi Listhaugs besøk til svenske Rinkeby og den påfølgende diskusjonen om tonen i norsk integreringspolitikk. Arbeidsliv har holdt seg som en viktig sak i samtalen mellom velgerne. Også likestilling er mye diskutert. Sosial utjevning og fordelingspolitikk er ikke blant de ti temaene som er mest omtalt. Også distriktspolitikken skårer lavt, til tross for debatten om kommunereform.

Nyheter

Share this:

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO