Zynk Communication & Leadership

Slik blir stortingsvalget – Stordataanlyse av partier, saker og trender i stortingsvalgkampen

Slik blir stortingsvalget – Stordataanlyse av partier, saker og trender i stortingsvalgkampen

Stordata-analyse: Slik blir valget

En stordata-analyse av 40 millioner norske nettsider og flere titalls millioner tweets viser følgende hovedkonklusjoner fra valgkampen 2017:

  • Høyre er valgkampens vinner og ser ut til å holde sin oppslutning frem til valget
  • Arbeiderpartiet ser ikke ut til å hente seg inn fra dårlige meningsmålinger
  • SV, Sp og KrF trender negativt i valgkampens siste uke og kan gjøre det dårligere enn meningsmålingene tilsier
  • Fremskrittspartiet har gjort en god valgkamp og ligger an til å gjøre et bedre valg enn målingene tilsier
  • Rødt og Venstre har egennavn som fanger opp så mye støy og så få treff i vårt kildegrunnlag at vi ikke kan komme med en faglig forsvarlig prediksjon
  • Miljø, helse og skole er sakene velgerne snakker mest om. Formueskatt og fordelingspolitikken opptar politikerne, men engasjerer ikke velgerne
  • Alle partiene tapte da tonen i valgkampen ble tøffere. Debatten om Sylvi Listhaugs besøk til Rinkeby i Sverige og Jonas Gahr Støres oppgjør med FrP førte til økt negativ og mindre positiv oppmerksomhet rundt samtlige partier
  • Partiene har ikke begeistret velgerne. Den negative omtalen av partiene har vært gjennomgående stor fra valgkampens begynnelse. Partiene hadde gjennomsnittlig høyere positiv skår og lavere negativ oppmerksomhet før valgkampen var i gang

 

Analysen kan predikere hvilke partier som trender og om de har en positiv eller negativ utvikling, men kan ikke fastslå partienes oppslutning på en så presis måte at man kan forutse hvilke partier som f.eks. havner over eller under sperregrensen.

 

Om Q-ball

Zynks big data-analyseverktøy, «Q-ball», bruker setningsanalyse og en unik prediktiv algoritme for å fange opp holdninger, strømninger og tendenser i befolkningen, basert på store mengder data om hva som skrives på internett og i sosiale medier. «Q-ball» har et kildegrunnlag bygd på 120 millioner utvalgte nettsider og 2 milliarder poster i sosiale medier, hvorav 40 millioner norske nettider og flere titalls millioner tweets.

Gjennom å analysere hva folk skriver på internett og i sosiale medier får man en annen innsikt enn tradisjonelle meningsmålinger, der folk ikke alltid svarer ærlig. Meningsmålinger tar dessuten tid, mens «Q-ball» gjør det mulig å analysere hvordan en virksomhet, person eller sak oppfattes her og nå. En algoritme basert på psykologiske beslutningsmodeller gjør det i tillegg mulig å forutse hvordan dette vil utvikle seg frem i tid.

Q-ball kan brukes til blant annet omdømme- og effektmålinger, trendanalyser og budskapstesting, gjennom å analysere hvordan ulike budskap og talspersoner oppfattes i befolkningen. Q-ball gir dokumentasjon og et unikt beslutningsgrunnlag til bruk i strategi- og forretningsutvikling, risikoanalyse og budskapsutvikling.

Q-ball er utviklet av det svenske kommunikasjons- og trendanalysebyrået, Quattroporte, og benyttes av flere av Sveriges og verdens største virksomheter og merkevarer. Q-ball predikerte Donald Trumps overraskende valgseier i 2016 og Brexit i Storbritannia. Zynk har bidratt til utviklingen den norske versjonen av Q-ball, og har enerett på analyseverktøyet i Norge.

 

Høyre er valgkampens soleklare vinner

Zynks stordataanlyse viser at Høyre er vinneren av stortingsvalgkampen 2017. Basert på omtale i 40 millioner norske nettsider og i flere titalls millioner tweets, viser analyseverktøyet Q-ball at nordmenn snakker om Høyre i langt mer fordelaktige ordelag enn noe annet parti. Høyre skårer klart høyest både i generell positiv omtale og forventning. Når det kommer til indikatorer som direkte avdekker partipreferanse og skårer også Høyre klart høyest. Vår analyse viser både at den positive omtalen og forventningen til Høyre økte markant i valgkampens tre første uker, og at Høyre gikk inn i valgkampen omkranset av langt mer positiv oppmerksomhet enn noe annet parti.

Høyres overtak over Arbeiderpartiet bekreftes i Q-balls prediksjonsmodell. Den samme modellen som tidlig predikerte Donald Trumps valgseier og Brexit i 2016, viser at Høyre skårer klart bedre enn Arbeiderpartiet langs begge dimensjonene modellen måler. Det betyr at det snakkes mer positivt om Høyre og at måten folk snakker om partiet på nettsider, blogger, i kommentarfelt og i mediene, indikerer at partiet er i vekst og vil gjøre et godt valg. Høyre oppfattes også som et framtidsfenomen, et parti som er i stigende formkurve. Ap oppfattes derimot klart som et parti som ligger i fortid, og som derfor forventes å gjøre et svakere valg.

Miljø og helse mest omtalt i valgkampen

Vår analyse viser at det er stor avstand mellom politikerne og velgernes agenda. For velgerne har miljø, helse og skole toppet dagsorden i valgkampukene. Skattedebatten som dominerte diskusjonen mellom politikerne tidlig i valgkampen, er nesten fraværende i listen over temaer velgerne diskuterer på nett. Innvandringsdebatten tok seg kraftig opp i uke 35, med Sylvi Listhaugs besøk til svenske Rinkeby og den påfølgende diskusjonen om tonen i norsk integreringspolitikk. Arbeidsliv har holdt seg som en viktig sak i samtalen mellom velgerne. Også likestilling er mye diskutert. Sosial utjevning og fordelingspolitikk er ikke blant de ti temaene som er mest omtalt. Også distriktspolitikken skårer lavt, til tross for debatten om kommunereform.

 

Alle tapte da temperaturen økte

I uke 35 økte temperaturen i valgkampen kraftig. Sylvi Listhaugs besøk i bydelen Rinkeby utenfor Stockholm, og den opphetete debatten om tonen i integreringsdebatten i duellen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i Tromsø samme dag, førte til en markert tøffere tone i valgkampen. Ap-lederen beskyldte regjeringen for å gjøre Norge til et «kaldere samfunn,» statsministeren hevdet at Arbeiderpartiet med sine påstander «stempler det norske folk.»

Vår stordataanlyse viser at temperaturøkningen i valgkampen korrelerer med en klar økning i den negative omtalen av samtlige partier, og med et tilsvarende fall i den positive omtalen av partiene. Interessant nok var FrP blant partiene som tapte minst i uke 35, selv om også Listhaugs parti ble påvirket av økt negativitet etter Rinkeby og statsministerduellen i Tromsø. Høyre opplevde en klar økning i den negative omtalen, og en like betydelig reduksjon i den positive.

Også Ap ble rammet, men i mindre grad enn de to borgerlige partiene. Derimot ser det ut som om Senterpartiet og SV ble klart mest skadelidende i uken der valgkampen dreide over mot verdidebatt, innvandring og integrering. Dette kan ha sammenheng med at oppmerksomheten om de tre største partiene økte. For SVs del er det nærliggende å tro at fallet i positiv omtale i uke 35 henger sammen med at sosial utjevning og fordeling ble langt mindre omtalt enn i tidligere uker i valgkampen. Også for KrFs del korrelerer uken der Sylvi Listhaug skrudde opp temperaturen i innvandringsdebatten med et brått fall i positiv omtale og korresponderende økning i den negative omtalen.

Støres oppgjør med regjeringen kan isolert sett sies å ha hatt effekt ved at Høyre og FrP ble noe hardere rammet enn Arbeiderpartiet. Samtidig var det Støres politiske allierte SV og SP som merket skiftet i toneleie kraftigst. SP og SV ble i liten grad rammet av økt negativ omtale, men den positive omtalen rundt disse partiene falt betydelig.

 

 

Om ZYNK

Zynk er et strategisk analyse- og rådgivningsmiljø med hovedvekt på fem tjenesteområder; posisjonering og omdømmeleder- og endringskommunikasjonsamfunns- og myndighetskontaktkrisehåndtering og mediekontakt og finansiell kommunikasjon.

Vi kombinerer kunnskap om strategisk kommunikasjon med analytiske metoder og en god forretnings- og samfunnsforståelse. Dette gjør oss i stand til å hjelpe våre kunder med å realisere virksomhetens mål. Se www.zynk.no

Quattroporte

Quattroporte er et svensk analysebyrå som spesialiserer seg på trendanalyser, konsepututvikling, strategisk kommunikasjon og evaluering. Se http://quattroporte.se

 

Nyheter

Share this:

Til toppen

Postboks 1355 Vika, 0113 OSLO