We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Kvalitativ interessentanalyse

Kvalitative analyser gjennomføres av Zynks seniorrådgivere og utføres som semistrukturerte dybdeintervjuer med utvalgte nøkkelinteressenter. Det faktum at undersøkelsen gjennomføres av erfarne seniorrådgivere og at Zynk gjennomgående har god tilgang til de viktigste beslutningstakerne og premissgiverne i norsk politikk, samfunns- og næringsliv, gir en analyse og innsikt med høy kvalitet og verdi.

Dette analyseproduktet gir dyp innsikt i hva de viktigste interessentene mener om din virksomhet, og gir svar på hvilket handlingsrom og barrierer virksomheten står overfor.

I korte trekk gir de kvalitative interessentundersøkelsene presise tilbakemeldinger på:

 • hvordan virksomheten oppfattes av sentrale interessenter
 • hvorfor virksomheten oppfattes som den gjør
 • hva virksomheten kan/bør gjøre annerledes for å oppnå større gjennomslag i omgivelsene

Undersøkelsen gir:

 • et sammenligningsgrunnlag for virksomhetens videre arbeid
 • et beslutningsgrunnlag for strategiske diskusjoner og veivalg
 • et grunnlag for å måle effekten av fremtidige tiltak

Undersøkelsen er gjennomføres som en serie kvalitative dybdeintervjuer der respondentene intervjues en-til-en.

Intervjuene gjennomføres med basis i en semistrukturert intervjuguide for å sikre:

 • generaliserbarhet innenfor et avgrenset univers av viktige interessenter
 • sammenlignbarhet mellom de ulike informantene
 • sammenlignbarhet med evt. tidliger/fremtidige undersøkelser
 • god dybde og bredde i informasjonstilfanget
 • operativ verdi av informasjonen
 • kvalitet i prosessen for informanten
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>